Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
1.2. Pardavėjas – duomenų valdytojas ir svetainės https://stiliusmoterims.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) Giedrė Lazarčikė vykdo individualią veiklą pagal pažymą Nr.: 947091, PVM mokėtojo kodas LT100013924019; elektroninio pašto adresas – info@stiliusmoterims.lt, tel. nr.: +37060717638. Buveinės ir korespondencijos adresas A. Paškevič-Ciotkos 10A-2, Vilnius, Lietuva. Pašto kodas LT 11201.

Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:
1.2.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintis tėvų ar globėju sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.2.3. juridinis asmuo.
1.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje arba asmeniniu elektroniniu laišku. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.5. Informuojame, kad Stiliusmoterims.lt internetiniame puslapyje pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymų, pristatymu, grąžinimu ir privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, prieš vykdant užsakymą rekomenduojame susipažinti su šia informacija.
1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1 Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.2 Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.3 Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.
2.4 Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
2.5 Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus ankščiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą.
3.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Stiliusmoterims.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis Stiliusmoterims.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Stiliusmoterims.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Stiliusmoterims.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Stiliusmoterims.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Stiliusmoterims.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto įspėjęs Pirkėją anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs tam tikrą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

6.4. iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, a) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 1 (vieną) darbo dieną po užsakymo pateikimo arba b) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba c) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

6.5. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Stiliusmoterims.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Stiliusmoterims.lt skelbiamos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato Pristatymo ir grąžinimo Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Stiliusmoterims.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

7.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Stiliusmoterims.lt nurodomos eurais su PVM. Taip pat ir Pirkėjo pasirinktas pristatymo būdo mokestis nurodomas su PVM apmokėjimo puslapyje.

9. Prekių užsakymas, apmokėjimas už prekes ir terminai

Pirkėjas atsiskaitymui už prekes gali pasirinkti kelis būdus:

Apmokėjimas banko pavedimu – kai Pirkėjas atlikęs užsakymą, į savo el. pašto dėžutę gauna išankstinio mokėjimo sąskaitą, kurią apmoka prisijungęs prie savo naudojamo banko internetinės sistemos arba nuvykęs į artimiausią banko skyrių perveda pinigus į Pardavėjo sąskaitą.

Atliekant banko pavedimą prašome įrašyti Jūsų užsakymo numerį kaip mokėjimo paskirtį. Taip pat užsakymo numerį kaip įmokos kodą. Užsakymas nebus išsiųstas, kol pinigai nepasieks mūsų banko sąskaitos.

Kadangi padarytą pavedimą mes pamatysime tik kitą darbo dieną, jei norite, kad prekes išsiųstume anksčiau, prašome paštu info@stiliusmoterims.lt  atsiųsti pavedimo kopiją ir telefonu +37060717638 suderinti dėl prekių išsiuntimo.
Sąskaitos rekvizitai:

Gavėjas: Giedrė Lazarčikė
Banko pavadinimas: „Paysera LT“, UAB
Paskirtis: įrašykite užsakymo numerį
Atsisk. sąskaita: LT753500010007338673

Mokėjimą pavedimu atlikite tik gavę išankstinę sąskaitą į Jūsų el. paštą.
Prekes išsiunčiame tik gavę mokėjimo patvirtinimą.

Apmokėjimas elektronine bankininkyste – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sukuriamas mokėjimas pagal Pirkėjo apmokamą užsakymą. Šią paslaugą Pardavėjas teikia bendradarbiaudamas su partneriu – UAB „Paysera LT“ (įmonės kodas 300060819), valdančiu sistemą www.paysera.lt.

Šiuo atveju pinigus Pirkėjas perveda į pardavėjo UAB „Paysera LT“ sąskaitą banke. Pasirinkę šį atsiskaitymo būdą, galėsite saugiai ir nedelsdami atsiskaityti elektroninės bankininkystės būdu („bank link“ per Paysera mokėjimų sistemą) iš Lietuvoje veikiančių bankų ar kredito unijų sąskaitų. Atsiskaitymas taip gali vykti per elektroninę bankininkystę, naudojant mokėjimo inicijavimo paslaugą (MIP). Ši paslauga yra saugi, kaip ir „bank link“ , o pati technologija yra reglamentuota Europos Sąjungos PSD2 direktyvoje.

Stiliusmoterims.lt savo svetainėje nekaupia jokių asmeninių Pirkėjų duomenų, susijusių su jo mokėjimu. Tokie mokėjimo pavedimai tvarkomi mūsų partnerių, ir sutikimą apie asmens duomenų tvarkymą gauna tiesiogiai iš Pirkėjo.

Apmokėjimas elektronine bankininkyste – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sukuriamas mokėjimas pagal Pirkėjo apmokamą užsakymą. Šią paslaugą Pardavėjas teikia bendradarbiaudamas su partneriu –  UAB „Montonio Finance‟ (įmonės kodas 305205122), valdančiu sistemą https://montonio.com/lt/.

Atsiskaitymas kurjeriui grynais arba banko kortele pristačius prekes – kai Pirkėjas atlikęs užsakymą, į savo el. pašto dėžutę gauna išankstinio mokėjimo sąskaitą, kurią apmoka kurjeriui pristačiusiam prekes.

Atsiskaitymas banko kortele savitarnos terminale (Omniva ar LP Express) pristačius prekes – kai Pirkėjas atlikęs užsakymą, į savo el. pašto dėžutę gauna išankstinio mokėjimo sąskaitą, kurią apmoka savitarnos terminale atsiimant prekes.

9.2. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

9.4. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių sąskaitas faktūras taip pat patalpina Stiliusmoterims.lt pirkėjo paskyros skiltyje. Pirkėjui pateikus užsakymą, į savo elektroninį paštą jis gauna užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

9.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

  1. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
10.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
10.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
10.4. Prekės klientui pristatomos vienu iš pasirinktų būdu dažniausiai per 3-4 dienas:

Standartiniai pristatymo būdai:

• per LP Express siuntų savitarnos terminalus;
• per Omniva siuntų savitarnos terminalus

Papildomi pristatymo būdai:

• LP Express kurjeriu, kai yra atsiskaitoma kurjeriui;

• LP Express siuntų savitarnos terminalas, kai atsiskaitoma atsiimant prekes;

• Omniva siuntų savitarnos terminalas, kai atsiskaitoma atsiimant prekes;

• LP Express kurjeriu.

* Kainos nurodytos įdėjus prekę į krepšelį ir pasirinkus pristatymo būdą krepšelio ir apmokėjimo puslapyje. Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus.

10.5. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.6. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.
Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas. Pirkėjas turi pateikti grąžinimo išlaidas patvirtinantį dokumentą (sąskaitą, kvitą ir pan.).
Pirkėjai siuntas atsiėmę iš LP Ekspress ar Omniva paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti Stiliusmoterims.lt
10.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva (atspalvis) gali neatitikti realios dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, taip pat už prekės užsakytą dydį, jei Pirkėjas tokį nurodė užsakyme. Dėl skirtingų kompiuterių monitorių bei telefonų, planšečių ekranų raiškos nustatymų skirtinguose įrenginiuose prekės spalva ar atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje, t.y. neatitikti realybėje esančios prekės spalvos ar atspalvio. Prekių likutis išimtinais atvejais gali nesutapti, todėl išlieka galimybė, kad pristatymo terminai gali skirtis nuo nurodytų užsakymo pateikimo metu ir/arba Jūsų užsakymo įvykdyti negalėsime arba įvykdysime tik jo dalį. Produkto aprašymas yra bendro pobūdžio, jame nebūtinai yra paminėtos visos produkto savybės.

  1. Prekių grąžinimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą. Spausdinti užpildytos formos nereikia. Grąžinimo forma
11.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės ir kt.;
11.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.3.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.3.6. Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę arba keičiant dydį arba į analogišką prekę, jos grąžinimo, keitimo išlaidos apmokamos Pirkėjo. Tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos Pardavėjo.

Prekes siųsti užpildžius grąžinimo formą praėjus ne daugiau, nei 14 dienų nuo prekės gavimo. Kitu atveju prekės negrąžinamos ir nekeičiamos. Jei turite klausimų, prašome susisiekti su Pardavėju +37060717638 arba rašyti el. paštu INFO@STILIUSMOTERIMS.LT

Svarbu! Keitimas vyksta tik keičiant analogiškos prekės dydį. Jei tuo metu reikiamo dydžio neturime, grąžiname pinigus už prekę. Jei pageidaujate kitos prekės – atlikite užsakymą, o ankstesnį (netinkanti) grąžinkite, užpildydami grąžinimo formą.

Svarbu! Jei pastebėjote prekių trūkumus ar defektus, gavus užsakymą, prašome nedelsiant kreiptis į mus el. paštu info@stiliusmoterims.lt arba telefonu +37060717638.

Svarbu! Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, pirkėjui yra grąžinama visa užsakymo sumokėta suma (taip pat ir pristatymo išlaidos) tik pasirenkant standartinius pristatymo būdus: LP Express siuntų savitarnos terminalai, Omniva siuntų savitarnos terminalai. Pasirenkant papildomus pristatymo būdus: LP Express kurjeris, kai yra atsiskaitoma kurjeriui, LP Express kurjeris, LP Express siuntų savitarnos terminalas, kai atsiskaitoma atsiimant prekes, Omniva siuntų savitarnos terminalas, kai atsiskaitoma atsiimant prekes – pristatymo išlaidos, grąžinant kokybiškas prekes, nėra grąžinamos, grąžinama tik už prekę (es) sumokėta pinigų suma.

Grąžinamų arba keičiamų prekių siuntimo būdai:
• Lietuvos paštu. Adresu A. Paškevič-Ciotkos 10A-2, Vilnius, 11201. Giedrė Lazarčikė vardu, tel. nr. +37060717638. Prekes siųskite registruotu paštu (tuomet turėsite siuntos numerį, pagal kurį galėsite matyti, kada siunta atkeliaus pas mus bei galėsite surasti siuntą, jeigu ji pasimestų. Už neregistruotos siuntos dingimą neatsakome). Svarbu! Siunčiant paštu prašome rašyti teisingą gavėją (Giedrė Lazarčikė), kitu atveju siunta bus grąžinta atgal Jums.
• per LP Express siuntų savitarnos terminalus. Adresu LP Express Norfa XL, Genių g. 10A, Vilnius arba LP Express Vilnius Pergalės g. 42, Maxima XX; įrašykite tel. nr. +37060717638
• per Omniva siuntų savitarnos terminalus. Adresu Omniva Vilniaus NORFA Genių paštomatas, Genių g. 10A, Vilnius arba Omniva Vilniaus MAXIMA, Pergalės paštomatas, Pergalės g. 42, Vilnius; įrašykite tel. nr. +37060717638

11.3.7. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos;
11.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 1 dalimi;
11.5. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Stiliusmoterims.lt.
12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.
13.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai) apie Stiliusmoterims.lt akcijas bei pasiūlymus, registracijos metu pažymi sutikimą varnele. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą. Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, gali tai padaryti.
13.3. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų (Kuponų), kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik interneto parduotuvėje. Kuponai vienkartiniai (nesumuojami), viename užsakyme galima panaudoti vieną kuponą. Prekėms, kurioms puslapyje Stiliusmoterims.lt jau pritaikyta nuolaida (akcija), papildomos nuolaidos pritaikant kupono kodą – nesuteikiamos.
13.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja Kuponus ir pasinaudoja grąžinimo teise, Pirkėjui grąžinama pinigų suma, kurią jis sumokėjo, neskaičiuojant Kupono vertės. Kuponai yra vienkartiniai, juos panaudojus jie nėra grąžinami. Kuponai į grynuosius pinigus nekeičiami.

Naujienlaiškio kodo ir kitų akcijų kodų naudojimo taisyklės ir sąlygos.

 Bendrosios nuostatos

Akcijos  „Naujienlaiškio kodas “, taip pat kitų Nuolaidos kodų, kuriuos naudoja ar naudos ateityje savo tinklapyje (toliau – Akcija) Organizatorius yra  www.stiliusmoterims.lt, kurios valdytojas Giedrė Lazarčikė, kurios buveinė yra A. Paškevič-Ciotkos 10A-2, Vilnius, Lietuva. Pašto kodas LT 11201. Individuali veikla pagal pažymą Nr. 947091, PVM mokėtojo kodas LT100013924019; elektroninio pašto adresas – info@stiliusmoterims.lt, tel. nr.: +37060717638

Akcija yra vykdoma per stiliusmoterims.lt internetinę parduotuvę (toliau – Internetinė parduotuvė) adresu internete www.stiliusmoterims.lt.

Akcijoje gali dalyvauti klientai, gavę iš Organizatoriaus nuolaidos kodą – įvykdę dalyvavimo Akcijoje sąlygas tampa Akcijos dalyviais (toliau – Akcijos dalyvis). Akcija „Naujienlaiškio kodas “ yra skirta tik asmenims, registruotiems ir/ar užsisakiusiems Internetinės parduotuvės Naujienlaiškius. Organizatorius akcijos „Naujienlaiškio kodas “, taip kitus nuolaidos kodus išsiunčia Kliento elektroninio pašto adresu, kurį Klientas nurodė užsisakydamas Naujienlaiškius arba kodas gali būti nurodytas tinklapyje matomoje vietoje, taip pat socialinėse tinkluose matomoje vietoje.

Akcijos dalykas ir Akcijos sąlygos

Akcijos dalykas yra galimybė Akcijos dalyviui pagal Akcijos sąlygose numatytas taisykles pasinaudoti Akcija, kurios metu Akcijos dalyviui suteikiama procentinė arba fiksuota nuolaida, taikoma nuo pradinės (reguliariosios) Produktų, siūlomų Internetinėje parduotuvėje Akcijos galiojimo laikotarpiu, pardavimo bruto Kainos (toliau – Nuolaida).

Akcija netaikoma Produktams su akcija (t. y. Produktams, kurių Kaina jau prieš Akciją buvo sumažinta) arba Produktams, kuriems jau yra taikomi premijos, kuponai, akcijos, nuolaidos, mažesnė Kaina arba kitokie išskirtiniai Kainų ar produktų pasiūlymai.

Akcija gali būti atšaukta (toliau – Akcijos galiojimo laikas) bet kada Organizatoriaus.

Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir nemokamas (Akcijos dalyvis, pirkdamas produktus pagal Akciją, nepatiria papildomų išlaidų, išskyrus pareigą sumokėti Produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainą bei padengti Kliento pasirinktas išlaidas, tarp jų pristatymo išlaidas).

Norint dalyvauti Akcijoje, būtina:

  1.  užsisakyti Naujienlaiškių siuntimo paslaugą, kaip numatyta Taisyklėse (jei tai su Naujienlaiškiu susijusi akcija);
  2.  susipažinti su Akcijos sąlygomis. Jei Klientas dalyvauja akcijoje, laikoma, kad jis sutinka su sąlygomis ir taisyklėmis;
  3.  prieš pateikiant Užsakymą Krepšelio skiltyje įvesti Organizatoriaus Akcijos dalyviui suteiktą kodą, kuris leidžia pasinaudoti Nuolaida, bei paspausti „Pritaikyti“. Jei Akcijos dalyvis Nuolaidos kodą įves po Užsakymo pateikimo, Nuolaida nebus pritaikyta.

Akcijos nuolaida nesumuojama su kitomis akcijomis, nuolaidomis, mažesnėmis Kainomis, lojalumo programomis, specialiais Kainų ar Produktų pasiūlymais, taikomais Internetinėje parduotuvėje, išskyrus atvejus, kai tokios akcijos, nuolaidos, mažesnės Kainos, lojalumo programos, specialios Kainų ar Produktų pasiūlymo sąlygos numato kitaip.

Nuolaida bus pritaikyta Akcijos dalyvio įsigyto Internetinėje parduotuvėje produkto ar Produktų reguliarią Kainą sumažinant nustatyta Nuolaidos suma, skaičiuojant nuo visos reguliarios Produkto Kainos. Akcija (mažesnė Kaina) netaikoma Internetinėje parduotuvėje įsigytų pagal Akciją Produktų pristatymo išlaidoms, kurias visas padengia Akcijos dalyvis.

Perkant vienu metu kelis Produktus, kuriems taikoma Akcija, Nuolaida skaičiuojama nuo bendros įsigytų Produktų, kuriems taikoma Akcija, Kainos.

Akcijos galiojimo laikotarpiu kiekvienas Akcijos dalyvis gali pasinaudoti Nuolaida tik vieną kartą.

Organizatoriaus nustatyta Akcijos Nuolaida neišmokama pinigais arba nekeičiama į bet kokią kitą mokėjimo priemonę bei negali būti perkelta.

Akcijos dalyvis, pirkdamas Produktus Internetinėje parduotuvėje, turi teisę, tačiau neprivalo pasinaudoti Nuolaida.

 Skundų teikimas

Visus skundus, susijusius su Akcija, Akcijos dalyvis gali teikti elektroniniu paštu info@stiliusmoterims.lt (toliau – Skundai).

Siekdami per įmanomai trumpiausią laiką išnagrinėti Skundus, prašome nurodyti Akcijos dalyvio vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (pvz., elektroninį adresą arba telefono numerį) bei aprašyti Skundo teikimo priežastis.

Akcijos dalyvis bus informuotas apie išnagrinėtą Skundą ir sprendimo būdą per 14 dienų elektroniniu paštu arba raštu.

Skundus nagrinėja Organizatorius, vadovaudamasis, be kita ko, ir šių Akcijos sąlygų nuostatomis.

 Baigiamosios nuostatos

Paslaugų teikėjas gali bet kada savo nuožiūra pakeisti šias Taisykles, todėl rekomenduojama kiekvieną kartą prieš užsakant susipažinti su Taisyklėmis.

14. Komentarų ir atsiliepimų talpinimas

14.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie elektroninėje parduotuvėje esančias prekes, rašydamas komentarus  atsiliepimuose.
14.2. Pirkėjas sutinka ir garantuoja, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus:
• bus teisingas ir tikslus, susijęs tik su komentuojama preke;
• nebus reklaminio pobūdžio;
• nebus klaidinantis ar įžeidžiantis, taip pat nebus pavartoti necenzūriniai žodžiai;
• nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių;
• nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų reikalavimų.
14.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius Pirkėjo komentarus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų.
14.4. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, jei jo veiksmai neatitinka išdėstytų komentarų talpinimo reikalavimų.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
16.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
• gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
• įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
• Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

• Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

Krepšelis0
Jūsų krepšelyje nėra prekių!
Visos prekės
0